NOWY START NA LEPSZE JUTRO
„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Kształcenie w szkole podstawowej determinuje osiągnięcia jednostki na dalszych poziomach edukacji oraz w przyszłym życiu zawodowym i jest kluczowym etapem rozwoju dzieci. Cel stawiany przed edukacją na poziomie podstawowym nie jest jednak często efektywnie realizowany i już na tym etapie widoczne są znaczne dysproporcje między wykształceniem.

Ponadto szkoła obok domu rodzinnego jest głównym miejscem gdzie wychowuje się młodego człowieka i kształtuje jego osobowość. Wiedza, umiejętności i zdolności nabyte przez uczniów w szkole towarzyszą im przez całe życie. Szczególnie istotną rolę pełnią szkoły podstawowe, gdzie młody człowiek kształtuje swój stosunek do edukacji i zdobywania wiedzy. Możliwość nabycia nowych umiejętności staje się szczególnie istotna w przypadku osób zamieszkałych tereny o dużym bezrobociu.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkół podstawowych i ich uczniów, Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z Miastem Chorzów zrealizuje projekt, zakładający wdrożenie rocznego programu rozwojowego dla szkół podstawowych nr 24 i nr 29 w Chorzowie, przez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt kompleksowo i trwale przyczyni się do zmian jakościowych w ich funkcjonowaniu i rozszerzenia oferty edukacyjnej, zawiera określone cele, rezultaty i działania na etapie aplikowania, ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów(min. 70% ogółu działań merytorycznych),zgodny w założeniach z polityką edukacyjną państwa i woj. śląskiego. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na otoczenie uczniów-ich rodziców(dostarczając wsparcia wychowawczego) oraz kadrę szkoły(zwiększając umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i organizowania wsparcia skierowanego dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych).

szczegółowe informacje na www.nowystartnalepszejutro.pl

NOWY START NA LEPSZE JUTRO

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Kształcenie w szkole podstawowej determinuje osiągnięcia jednostki na dalszych poziomach edukacji oraz w przyszłym życiu zawodowym i jest kluczowym etapem rozwoju dzieci. Cel stawiany przed edukacją na poziomie podstawowym nie jest jednak często efektywnie realizowany i już na tym etapie widoczne są znaczne dysproporcje między wykształceniem.

Ponadto szkoła obok domu rodzinnego jest głównym miejscem gdzie wychowuje się młodego człowieka i kształtuje jego osobowość. Wiedza, umiejętności i zdolności nabyte przez uczniów w szkole towarzyszą im przez całe życie. Szczególnie istotną rolę pełnią szkoły podstawowe, gdzie młody człowiek kształtuje swój stosunek do edukacji i zdobywania wiedzy. Możliwość nabycia nowych umiejętności staje się szczególnie istotna w przypadku osób zamieszkałych tereny o dużym bezrobociu.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkół podstawowych i ich uczniów, Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z Miastem Chorzów zrealizuje projekt, zakładający wdrożenie rocznego programu rozwojowego dla szkół podstawowych nr 24 i nr 29 w Chorzowie, przez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt kompleksowo i trwale przyczyni się do zmian jakościowych w ich funkcjonowaniu i rozszerzenia oferty edukacyjnej, zawiera określone cele, rezultaty i działania na etapie aplikowania, ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów(min. 70% ogółu działań merytorycznych),zgodny w założeniach z polityką edukacyjną państwa i woj. śląskiego. Jego realizacja wpłynie pozytywnie na otoczenie uczniów-ich rodziców(dostarczając wsparcia wychowawczego) oraz kadrę szkoły(zwiększając umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i organizowania wsparcia skierowanego dla uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych).